Top
บริการของเรา
บริการของเรา
บริษัทของเรามีรูปแบบการดำเนินการดังนี้
ให้คำปรึกษา วางแผน และบริการงานออกแบบก่อสร้างอาคาร
บริการรับเหมาก่อสร้าง ตามแบบกลาง หรือที่ลูกค้าจัดหา
บริการปรับปรุงโรงงานครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องก่อสร้างแบบครบวงจร และร่วมวางแผนงาน นำเสนอทางเลือกหรือแนวทางแก้ไขปัญหาก่อสร้างร่วมกับท่าน เพื่อให้ท่านเห็นถึงความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง และการลงทุนก่อนการตัดสินใจ

โปรโมชั่น
3F (FREE)
*ฟรี : สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อม และพื้นที่ก่อสร้างอย่างแท้จริง
*ฟรี : คำปรึกษาและวางแผนงานก่อสร้าง ที่แสดงรายละเอียดชัดเจน ก่อนการลงทุน
*ฟรี : ออกแบบภาพ Perspective (Visual 3D) เพื่อให้ภาพการก่อสร้างก่อนการลงทุน